เพื่อให้บล็อกมีน้ำหนักเบาและมีความเป็นฉนวนกันความร้อน เพื่อนำไปสู่คุณสมบัติ และมีประโยชน์ทางด้านการก่อผนังอาคาร ดังต่อไปนี้

1. ฉนวนกันความร้อน
2. ความแข็งแรง
3. น้ำหนักเบา
4. ง่ายต่อการนำไปใช้งาน
5. ช่วยลดปัญหาเรื่องสุขภาพในบ้าน
6. รักษาความเงียบในที่พักอาศัย
7. การเจาะสกรูและการยึดเกาะที่ดี

เป็นที่น่าสนใจในเรื่องประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากปริมาณของความชื้นของบล็อก/ฉนวนสินค้า แสดงผลกระทบอยู่ด้านล่าง :

คุณสมบัติที่สำคัญ / ประโยชน์:


1. ความเป็นฉนวนกันความร้อน

ตัวนำความร้อน คือ น้ำ ซึ่งฟองอากาศไม่ใช่ตัวที่นำความร้อน หากบล็อกที่มีอัตราการดูดซึมน้ำมาก น้ำจะซึมเข้าไปอยู่ในตัวบล็อกและฟองอากาศที่อยู่ภายในบล็อก (สามารถเกิดขึ้นได้กับผลิตภัณฑ์ ที่มีความเป็นฉนวนกันความร้อนส่วนใหญ่) โดยอาจเกิดมาจาก น้ำฝน ความชื้น หรือจากการฉีดพ่น น้ำบนบล็อกที่ผนังก่อนการฉาบ ซึ่งถ้าบล็อกมีอัตราการดูดซึมน้ำที่มากกว่า 20 % จะทำให้ความร้อน ผ่านเข้าสู่ผนังเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากผลค่าการนำความร้อนที่ทดสอบในห้องแลป ที่ทำการทดสอบ ขณะบล็อกมีสภาพที่แห้ง แต่การนำไปใช้งานจริงจะมีความชื้นและน้ำเข้ามาภายในบล็อก จึงทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมาก สำหรับบล็อกที่มีความเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี จะต้องมี อัตราการดูดซึมน้ำที่ต่ำ จึงจะแน่ใจได้ว่าค่าความเป็นฉนวนกันความร้อนจะมีความใกล้เคียงกับการ ทดสอบในห้องแลป

2. ความแข็งแรง

เมื่อบล็อกอยู่ในสภาพที่เปียก จะทำให้ความแข็งแรงลดลง

3. น้ำหนักเบา

บล็อกบางชนิดสามารถดูดซับความชื้นมากกว่า 40 % ซึ่งจะทำให้บล็อกมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น

4. ง่ายต่อการใช้งาน

บล็อกที่มีอัตราการดูดซึมน้ำสูงจำเป็นต้องใช้ปูนก่อฉาบพิเศษ หรืออาจไม่เหมาะสำหรับ การนำไปใช้ในพื้นที่เปียกชื้น (เช่นห้องน้ำ.)

5. ช่วยลดปัญหาเรื่องสุขภาพในบ้าน

แบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา จะอาศัยและเจริญเติบโตในบริเวณที่มีความชื้น ซึ่งบล็อกที่สามารถเก็บ ความชื้นสูงหรือความชื้นสามารถผ่านเข้าไปได้ จะทำให้เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายและรวดเร็ว และจากข้อมูลของเนชั่นแนล เฮลท์ เซอร์วิส (NHS)ของประเทศอังกฤษ ที่ว่า “ถ้ามีความชื้นและเชื้อรา จะมีโอกาสทำให้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ความชื้นและเชื้อรา ยังสามารถส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วย”

6. รักษาความเงียบในที่พักอาศัย

คลื่นเสียงสามารถผ่านน้ำได้เร็วกว่าอากาศ โดยผนังที่แห้งสามารถสกัดกั้นการผ่านของเสียงได้มากกว่า ผนังที่เปียกชื้น ดังนั้น บล็อกที่มีอัตราการดูดซึมน้ำสูงมักจะมี "เส้นทางผ่าน" จากฟองอากาศที่เชื่อมต่อกัน จะทำให้เสียงสามารถผ่านเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว

7. การเจาะสกรูและการยึดเกาะที่ดี

บล็อกถ้ามีความชื้นจะทำให้ความแข็งแรงลดลง การเจาะสกรูมีการยึดเกาะน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการดูดซึมน้ำ

วิธีการวัดผลิตภัณฑ์

โดยทั่วโลกจะใช้ค่า U หรือค่า R เพื่อคิดคำนวณค่าความชื้นที่ผ่านเข้าสู่ผนัง เพดาน หลังคา แต่ละค่านั้นจะใช่ 3 ส่วนในการหาค่า ซึ่งก็คือการออกแบบผนัง ความหนาของวัสดุ และการนำความร้อนของวัสดุ


การนำความร้อนหมายถึงอะไร?

ค่าที่บ่งชี้ว่าความร้อนสามารถผ่านเข้าไปสู่วัสดุได้ง่ายเพียงใด (ความคงที่ของสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างวัสดุที่แห้ง) "0" หมายถึง ความร้อนไม่สามารถผ่านได้และ ค่าที่สูงกว่า เช่น 1, 2, 3… ความร้อนสามารถผ่านวัสดุได้เร็วกว่าและง่ายขึ้น

บล็อกที่มีค่าการนำความร้อนต่ำจะเรียกว่า มีความเป็นฉนวน และเมื่อความร้อนผ่านเข้าสู่วัสดุนั้น "ความร้อน" สูญเสียพลังงานและ 'อุณหภูมิลดลง ดังนั้น ภายในของบ้าน อุณหภูมิจะเย็นกว่าอุณหภูมิข้างนอก และถ้าสภาพอากาศเย็น ความร้อนที่ยังอยู่ภายในก็จะทำให้อุณหภูมิภายในบ้านอบอุ่น ซึ่งในบล็อกแต่ละ ชนิดก็จะมีความแต่ต่างกัน ดังตารางด้านล่างนี้คือ ตัวอย่างค่าการนำความร้อน ของวัสดุในประเทศอังกฤษ

ในขณะที่ทุกผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกัน คือรายงานของค่าการนำความร้อนโดยทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ
เมื่อทำการทดสอบค่าการนำความร้อนในห้องแลป (ตัวอย่างวัสดุอยู่ในสภาพแห้ง) ต้องดูที่วิธีการดำเนินการทดสอบวัสดุนั้นๆ และความชื้นของสถานที่มีผลด้วยเช่นกัน

ความชื้นที่ผนังจะมีอิทธิพลต่อความร้อนภายในบ้านอย่างไร


1. ถ้ามีความชื้นเกิดขึ้นในผนัง ค่าความเป็นฉนวนกันความร้อนก็จะไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ เนื่องจากความชื้นทุกๆ 5 % ในผนัง จะส่งให้คุณสมบัติความเป็นฉนวนจะลดลง 25 % และ บล็อกบางชนิดในท้องตลาดมีความชื้นสูงถึง 40% นั้นหมายถึงความเป็นฉนวนกันความร้อนจะลดลง 3 เท่า ดังนั้นถ้าจะรักษาความเป็นฉนวนให้ใกล้เคียงกับค่าทดสอบในห้องแลป จำเป็นต้องก่อผนัง ที่มีความหนาเพิ่มขึ้นเป็น 2เท่า

2. ความชื้นส่งผลต่อความรู้สึกในเรื่องของอุณหภูมิ ทั้งความชื้นภายในห้องและความร้อนภายในห้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าอุณหภูมิภายนอก 32 องศาเซลเซียส และความชื้น 75% จะรู้สึกถึงอุณหภูมิจริงเป็น 42 องศา (ดูกราฟด้านขวา) หรือถ้าอุณหภูมิภายใน 27 องศาเซลเซียส และความชื้น 75% จะรู้สึกว่าอุณหภูมิเป็น 29 องศาเซลเซียส และจะทำให้ต้องปรับอุณหภูมิเครื่อง ปรับอากาศลง เมื่อรู้สึกว่าอุณหภูมิร้อนขึ้นและการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศลง 1 องศาเซลเซียส จะทำให้เครื่องปรับอากาศกินไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 15%

ความชื้นในห้องที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพภูมิอากาศและความชื้นที่ผ่านเข้ามาทางผนังอาคาร (โดยใช้ความชื้นผ่านผนังเข้ามาทางยาแนวปูนก่อและปูนฉาบ) ถ้าวัสดุผนังมีน้ำ ความชื้นจะถูก ดูดซึมเข้าไปด้านใน ทำให้อาคารมีความชื้นสูง เมื่อความชื้นซึมผ่านเข้าไปยังผนัง ผ่านปูนฉาบ ความชื้นจะถูกกักเก็บอยู่ในผนัง ซึ่งถ้าผนังเก็บความชื้นไว้จนอิ่มตัวก็อาจทำให้ผนังเกิดการทะลุได้

หมายเหตุ
นอกเหนือจากที่กล่าวมา ยังมีชุดผลิตภัณฑ์อื่นที่จัดแสดงคุณสมบัติที่เรียกว่า "Mass Effect" ซึ่งหมายถึงวัสดุที่ดูดซับความร้อนให้ช้าลง เพื่อให้เกิดความเย็นในอาคาร ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่มีฉนวน แต่มีเป็นประโยชน์ที่ช่วยในเรื่องสภาพอากาศร้อนในตอนกลางวัน และคืนที่มีอากาศ หนาวเย็น ในสภาพอากาศเหล่านั้น คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ Mass Effect โดยทำให้ผนัง หนาเพียงพอ [1 ชั่วโมงสำหรับความหนา 2.5cm - ความหนาไม่รวมถึงเซลล์เปิดบล็อก] เพื่อให้ความร้อนดูดซึมในระหว่างวันบ้านจะอุ่นขึ้น จนถึงในเวลากลางคืน วัสดุเหล่านี้ จะมีน้ำหนักมากกว่าคอนกรีต อิฐ และมอร์ต้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแสดงผลที่เรียกว่า "แมส เอฟเฟค"

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com